Lenen met BKR is niet altijd even makkelijk. De wet schrijft namelijk voor dat betalingsproblemen, betalingsachterstanden en andere vormen van wanbetaling worden gemeld bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. In het register dat het BKR aanhoudt worden onder andere de naam, het adres en de geboortedatum van de schuldenaar, de naam en woonplaats van de kredietgever, het bedrag van de totale schuld, het tijdstip waarop de lening of het krediet is aangegaan en in geval er een betalingsachterstand is opgetreden de data van achterstand en inlossing vermeld. Nadat de schuld volledig is afgelost blijft de registratie in het register van het BKR vijf jaar staan. Dit kan een lening met BKR vermoeilijken.

 

 

BKR verwijderen

Omdat in het register van het BKR leningen, kredieten, koop op afbetaling en telefoonabonnementen op persoonlijke titel worden vermeld kan het voorkomen dat de persoonsgegevens van de crediteur bijvoorbeeld niet correct zijn weergegeven. Ook kunnen er andere fouten zijn gemaakt bij de registratie. Alleen wanneer er fouten bij de registratie zijn gemaakt die geen betrekking hebben op wanbetaling, de betalingsachterstand of andere betalingsgegevens kan de registratie worden verwijderd.

 

 

Toch lenen

Toch lenen is mogelijk maar relatief duur. Kredieten en leningen onder de 500 euro, waarbij de looptijd korter dan 30 dagen is worden niet bij het BKR geregistreerd. Op die manier zijn er vele aanbieders die flitskrediet, snellenen, lening met BKR en BKR krediet mogelijk maken. Toch lenen is een slimme manier van de aanbieders om de wetgeving in haar voordeel te gebruiken. Bij toch lenen bij een lening met BKR komen zeer hoge kosten kijken. De administratie en behandelingskosten zijn vaak zelfs voor een korte periode van maximaal 30 dagen 80%. Toch lenen kost geld zoals de overheid duidelijk wil maken met haar campagne ‘geld lenen kost geld’.

 

 

Waarom BKR

De Stichting Bureau Krediet Registratie, in de volksmond ook wel BKR genoemd is opgericht om overkreditering van klanten te voorkomen en om er op die manier voor te zorgen dat leningnemers niet meer in een problematische schuldsituatie terecht komen. Het BKR beschermt de consument tegen zichzelf en tegen agressieve marketingtechnieken van banken en andere geldverstrekkers.

 

 

Onterechte BKR registratie

Een onterechte BKR registratie ontstaat wanneer een krediet geregistreerd wordt wat de geregistreerde niet heeft ontvangen. In alle andere gevallen is de registratie terecht en kan deze registratie op basis van het Burgerlijk Wetboek worden aangevochten. Een reden een BKR registratie op last van de rechter te laten verwijderen kan zijn dat de registratie een buiten proportionele last op de schouders van de geregistreerde is. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat de geregistreerde eenmalig zijn telefoonrekening te laat heeft betaald en hierdoor geen hypotheek kan afsluiten. Een onterechte BKR registratie betekent niet direct dat deze ook daadwerkelijk verwijdert kan worden.

 

 

Lenen kost geld

Geld lenen kost geld is een leus die de overheid de afgelopen jaren gebruikt en oplegt aan de financieel dienstverleners en aanbieders van leningen en kredieten. De bedoeling van de lenen kost geld campagne is potentiële klanten bewuster te maken van de financiële risico’s die geld lenen met zich meebrengen. Lenen kost geld in de zin van kosten en rente. Dit kan hoog oplopen.

 

 

Snel geld

Snel geld kan via flitskrediet aanbieders en vergelijkbare geldverstrekkers die voor zeer korte termijn geld uitlenen. Wanneer men naar een bank, verzekeraar of tussenpersoon gaat om snel geld te lenen, al dan niet met een BKR codering kan de aanvraag en verwerking van de lening langer op zich laten wachten. Meestal duurt de aanvraag van een lening of krediet ongeveer één tot twee weken. Hierbij is veel afhankelijk van de snelheid waarmee de leningnemer de gevraagde gegevens zoals zijn paspoort, salarisstrook en bankafschrift bij de leninggever inlevert. Snel geld is dus grotendeels zaak van de leningnemer.

 

 

Snel lenen

Snel lenen kan bij de bank, een tussenpersoon, een flits krediet aanbieder en andere vergelijkbare geldverstrekkers. Snel lenen duurt meestal enkele uren tot enkele weken. De snelheid van acceptatie van een lening heeft te maken met de complexiteit van de lening en aanvrager en daarna de snelheid waarmee de leningnemer zijn spullen bij de geldverstrekker inlevert. Hoe eerder de gevraagde bescheiden zijn ingeleverd, hoe eerder de lening finaal beoordeeld kan worden.

 

 

BKR hypotheek

De BKR hypotheek is door het verdwijnen van Lehman Brothers en haar Nederlandse partners als Elq en Sparcq een stuk lastiger te vinden. De BKR hypotheek is zeldzaam en slechts in zeer uitzonderlijke gevallen gaat een geldverstrekker over tot verstrekken van een BKR hypotheek. Dit heeft enerzijds te maken met wetgeving en anderzijds met risico. Bij een BKR hypotheek moet men met een hogere rentevergoeding, administratiekosten, afsluitprovisie en andere kosten rekening houden. De BKR hypotheek is dus niet altijd de meest verstandige keuze. Geld lenen kost geld.